Spilers fan toanielstik “It Deiboek fan Anne Frank”

Melissa Pander (Anne Frank)

Myn namme is Melissa. Ik bin 18 jier en toanielspyljen hat altyd myn dream west. Ik sit yn it fiifde jier fan de MUZT musicaloplieding yn Snits.

Lês mear >

Brecht Visser (Margot Frank)

Myn namme is Brecht Visser. Ik bin 24 jier en de dochter fan Anne Visser. Ik ha noch net in hiel soad ûnderfining mei toanielspyljen. Yn 2017 ha ik mei nocht spile yn it iepenloftspul fan Top en Twel: “De Striid”.

Lês mear >

Hans Bergsma (Otto Frank)

Ik spylje toaniel fanôf ûngefear myn 15e jier, altyd yn it Frysk. Earst by de ‘herfoarme knapenclub’ en dêrnei by de ‘jongerein’ fan Top&Twel.

Lês mear >

Elja van der Meer (Edith Frank)

Ik bin begûn mei jongereintoaniel yn Toppenhuzen wêr’t wy yn it begjin ymprovisaasjestikken spile hawwe lykas “Kakkers en Aso’s”.

Lês mear >

Anne Visser (Herman van Daan)

Toanielspyljen sit ús famylje yn it bloed. Heit Pier Visser wie yn ús doarpen in ferneamd spiler en myn suske Jacoba en ik hawwe ek al hiel wat rollen op ús namme stean.

Lês mear >

Jacoba Visser (Auguste van Daan)

Yn de argiven sneupend om te sjen wannear’t ik myn earste rol spile haw by Fordivedaesje moast ik hielendal werom nei 1993: it toanielstik “Kaïn”.

Les mear >

Wieger Westerdijk (Peter van Daan)

Fan myn 4e oant myn 8ste jier haw ik meidien mei it beukertoaniel. Dat fûn ik doe prachtich. Dêrnei is it spyljen yn it ferjit rekke mar no bin ik dus frege foar de rol fan Peter yn “It Deiboek fan Anne Frank”

Lês mear >

Herman Rijpkema (Dussel)

Mei toanielspyljen bin ik begûn doe’t ik in jier of 16 wie en yn Plan de Grachten fan Twellegea kaam te wenjen. Dat wie yn 1975/76.

Lês mear >

Thea Huitema (Miep)

It is alwer hiel wat jierren lyn dat ik mei de einmusical fan groep 8 foar it earst op’e planken stie. Myn earste echte toanielûnderfining wie by it jongereinteater it ymprovisaasjestik “Kakkers en Aso’s”.

Lês mear >

lês mear oer it toanielstik troch fordivedaesje >